Новини

Default Placeholder

Учениците, желаещи да получават стипендии през ВТОРИ учебен срок на учебната 2022/2023 г., могат да се
запознаят с Условията за отпускане на стипендии на ученици от сайта на ПГСАКН – Монтана, раздел Ученици, раздел
Стипендии. В срок до 03.03.2023 г. учениците, желаещи да участват в класиране, подават на класния си ръководител
съответния вид заявление, придружено с необходимите документи. В срок до 10.03.2023 г. класните ръководители
входяват събраните заявления вав входяща поща на училището.

ЗАЯВЛЕНИЯ БЕЗ НЕОБХОДИМИТЕ ПРИДРУЖАВАЩИ ГИ ДОКУМЕНТИ, НЯМА ДА БЪДАТ РАЗГЛЕЖДАНИ ОТ КОМИСИЯТА !!!

КРИТЕРИИ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИЯ ПРЕЗ ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК
НА 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА


І. ПОСТИГНАТИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ
 ЗА ОТЛИЧЕН УСПЕХ

УСПЕХ: 6,00

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

ДОПУСНАТИ НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 5 НЕИЗВИНЕНИ ОТСЪСТВИЯ
 ЗА ОТЛИЧЕН УСПЕХ

УСПЕХ: ОТ 5,50 – 5,99 (може да варира)

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

ДОПУСНАТИ НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 5 ОТСЪСТВИЯ ПО НЕУВАЖИТЕЛНИ ПРИЧИНИ
ІІ. ПОДПОМАГАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО
 ПО ДОХОД

УСПЕХ: ОТ 4,50 – 5,49

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

ДОПУСНАТИ НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 5 НЕИЗВИНЕНИ ОТСЪСТВИЯ

ДОХОДИ НА РОДИТЕЛИТЕ ОТ 01.08.2022 г. ДО 31.01.2023 г. включително

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА БРАТ/СЕСТРА, АКО Е УЧЕНИК/СТУДЕНТ И ПОЛУЧАВА СТИПЕНДИЯ -ако има
такива

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА БОЛНИЧНИ ОТ НОИ – ако има такива

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЕТСКИ НАДБАВКИ

МЕСЕЧЕН ДОХОД – 721,67 лв. НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО
ІІІ. СТИПЕНДИИ ЗА УЧЕНИЦИ БЕЗ РОДИТЕЛИ ИЛИ С ЕДИН РОДИТЕЛ
 УЧЕНИЦИ С ЕДИН
РОДИТЕЛ ИЛИ БЕЗ
РОДИТЕЛИ

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

КОПИЕ ОТ СМЪРТЕН АКТ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ЖИВИЯ РОДИТЕЛ

ДОПУСНАТИ НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 10 ОТСЪСТВИЯ ПО НЕУВАЖИТЕЛНИ ПРИЧИНИ
IV. СТИПЕНДИИ ЗА УЧЕНИЦИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯВАЩ УВРЕЖДАНЕТО
V. ЦЕЛЕВИ СТИПЕНДИИ
Предоставя се за покриване на конкретни разходи, свързани с обучението на ученика. 1. ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
Разходите се доказват с разходооправдателни документи. VI. ЕДНОКРАТНИ СТИПЕНДИИ (отпуска се еднократно)
Предоставя се за: – Преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование. – Постигнати високи резултати от ученика в учебната дейност или в дейности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. Забележки: 1. За стипендия могат да кандидатстват всички ученици от VIII до XII клас включително. 2. Всеки ученик може да кандидатства за повече от един вид стипендия, но може да получава само един вид стипендия, по негово желание, въз основа на писмено заявление. 3. Ученици с трайни увреждания, при класиране за стипендия за постигнати образователни резултати имат право да получат и 50 на сто от размера й. 4. Ученици без родители или с един родител, при класиране за стипендия за постигнати образователни резултати имат право да получат и 50 на сто
от размера й. 5. Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава месечна стипендия. 6.Учениците със СОП също имат право на стипендия

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *