ПРОЦЕДУРА

ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ОТДЕЛЕН УЧЕНИК В ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 115а ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Заявление на родител за обучение в ОРЕС_карантина

І.  По избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование,  след заповед на директора на училището, при наличие на необходимите технически и технологични средства, обучение от разстояние в електронна среда за не повече от 30 учебни дни може да се осъществява за ученик, записан в дневна и индивидуална форма на обучение, който по здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ, не може да посещава училище.

ІІ.  При обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен, при наличие на необходимите технически и технологични средства и след разрешение на началника на Регионално управление на образованието – Монтана, обучението в дневна и  индивидуална форма от разстояние в електронна среда може да се извършва за отделен ученик за повече от 30 учебни дни до края на извънредната епидемична обстановка:

1. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му;

2. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес;

3. по избор на ученика или родителя при условията на чл. 12, ал. 2 от Закона за предучилищно и училищно образование.

Необходими документи:

  1. Заявление за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда за ученик до 18 години и за пълнолетен ученик  – по образец;
  2. Декларация от родител – по образец:
  3. Медицински документ по т.І или по т. ІІ. 1, 2.