КРИТЕРИИ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИЯ ПРЕЗ ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК НА 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

Забележки:

  1.  За стипендия могат да кандидатстват всички ученици от VIII до XII клас включително.
  2.  Всеки ученик може да кандидатства за повече от един вид стипендия, но може да получава само един вид стипендия, по негово желание, въз основа на писмено заявление.
  3.  Ученици с трайни увреждания, при класиране за стипендия за постигнати образователни резултати имат право да получат и 50 на сто от размера й.
  4.  Ученици без родители или с един родител, при класиране за стипендия за постигнати образователни резултати имат право да получат и 50 на сто от размера й.
  5.  Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава месечна стипендия.
  6. Учениците със СОП също имат право на стипендия.