Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Поименен състав на обществения съвет към Професионална гимназия по строителство, архитектура и компютърни науки „Проф. арх. Стефан Стефанов“ – Монтана, както следва:

 1. Редовни членове:
  • Биляна Иванова Харалампиева на длъжност началник отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“ в РУО – Монтана, представител на финансиращия орган МОН;
  • Спасимир Петков Спасов, управител на „ВиК Строй“ ЕООД – представител на работодателите;
  • Людмил Юлиев Борисов – представител на родителите;
  • Теодора Денисова Костова – представител на родителите;
  • Десислава Пламенова Кръстева – представител на родителите.
 2. Резарвни членове:
  • Даниела Маринова на длъжност старши експерт по ОСО в РУО – Монтана, представител на финансиращия орган МОН;
  • Веселка Николова – управител на „Алфасист Инженеринг“ ООД – представител на работодателите;
  • Мая Славчева Кьосина – резервен член на родителите;
  • Лидия Кирилова Георгиева – резервен член на родителите.

Срокът на действие на Обществения съвет към Професионална гимназия по строителство, архитектура и компютърни науки „Проф. арх. Стефан Стефанов“, гр. Монтана с горепосочените членове, е от 27.12.2019 г. до 26.12.2022 г.

Общественият съвет извършва дейности и организира работата си в съответстви с Глава трета „Дейност на обществения съвет и организация на работа“ от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.