Годишен план за дейността на ПГСАКН

Правилник за дейността в ПГСАКН

Правилник за дейността и вътрешния ред в общежитието

Правилник ЗБУТ

Стратегия за развитие на ПГСАКН

Етичен кодекс

Програма за кариерно ориентиране

Механизъм противодействие на училищния тормоз

Училищен план за противодействие на училищния тормоз

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за представяне на равни възможности и приобщаване на ученици

Мерки за повишаване на качеството на образованието