Новини

Проектът се изпълнява в рамките на Програма „Образование“ 2021 – 2027, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR001-3.001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“, Приоритет 3 „Връзка на образованието с пазара на труда“. Целта на проекта е адаптиране на професионалното образование и обучение спрямо динамиката на пазара на труда и подкрепа за развитие на умения за професиите на настоящето и бъдещето чрез разработване на нов Списък на професиите за професионално образование и обучение(СППОО), Държавни образователни стандарти (ДОС) за придобиване на квалификация по професии, Национални изпитни програми(НИП), учебни планове и програми, вкл. междусекторни, по определени сектори и др., чрез използване на Секторни съвети на уменията за съвместна работа между училища и други доставчици на Професионално образование и обучение, бизнеса и др.

Сключеното споразумение за партньорство е с продължителност 16.05.2023 г.- 31.12.2027 г.

Като цел на проекта е записано „да подпомогне адаптирането на професионалното образование и обучение спрямо динамиката на пазара на труда и да подкрепи развитието на уменията за професиите на настоящето и бъдещето.“ В съответствие с това специфичните цели са:
1. Модернизиране на ПОО спрямо динамиката на пазара на труда чрез съвместна работа между училища и други доставчици на ПОО, бизнеса и други институции;
2. Повишаване на уменията и компетентностите на педагогическите специалисти по професионална подготовка и на учениците в системата на професионалното образование и обучение в партньорство с бизнеса;
3. Повишаване привлекателността на професионалното образование и обучение.

Дейност 9. „Информационни дейности и кампании за повишаване привлекателността на ПОО и засилване връзката ученици/родители-работодатели-училище-местна власт, вкл. с цел кариерно и професионално ориентиране на ученици“ предвижда организиране и провеждане на информационно-комуникационна кампания с използване на подходящи информационни канали за достигане до заинтересованите страни, която да ги запознае с възможностите за професионалната реализация по ключови за икономиката сектори. В допълнение ще се реализират дейности по кариерно и професионално ориентиране на ученици към приоритетни професии и специалности с прогнозиран бъдещ недостиг на пазара на труда. Тези дейности се очаква да допринесат за засилване на връзката ученици/родители-работодатели-училище-местна власт.

Предвижда се в новия системен проект да бъдат включени минимум 384 професионални училища (ПГ, СУ с професионални паралелки и дори ОбУ с професионални паралелки). МОН и РУО ще обявят покана към всички училища с професионални паралелки: общински, държавни и частни. Очаква се също така в дейностите да участват над 43 хиляди ученици и над 3 хиляди учители.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *