Професия Строителен техник, специалност Строителство и архитектура  

ІIІ-та степен на професионална квалификация. 

Училищен учебен план за VIII а клас за учебната 2023/2024 година

Училищен учебен план за IX а клас за учебната 2023/2024 година

Училищен учебен план за X а клас за учебната 2023/2024 година

Училищен учебен план за XI а клас за учебната 2023/2023 година

Училищен учебен план за XII а клас за учебната 2023/2024 година

Възможността да проектирате и изграждате строителството на утрешния ден, това е специалността „Строителство и архитектура“. За развитието на една държава и стандарта на живот на хората в нея се съди по построените сгради и съоръжения – така е от древни времена, така ще бъде и в бъдеще, защото професията „строител“ винаги е била търсена и предпочитана. Строителният техник организира, ръководи, измерва и оценява изпълнението на строително-монтажните работи на строителния обект. Участва в разработването на инвестиционни проекти по частиархитектурна и конструктивна, подготвя визи за проектиране, участва в разработването на оферти и тръжни документи. Завършилите тази специалност могат да се реализират като технически ръководители на обект, във фирми за строителен надзор, да работят в технически и офертен отдел на големи строителни компании, както и в техническите служби на общините. Придобитата ТРЕТА степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация, към което, по желание, може да се получи ЕВРОПЕЙСКО ПРИЛОЖЕНИЕ.