АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ ПО РМС №704/05.10.2018 Г

На основание чл. 254, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование(ЗПОУ), чл. 252, ал.1 от ЗПУО, чл. 3, ал. 2, т. 55 и чл. 3, ал. 3 от Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на образованието, чл. 28 от Админстративния кодекс, чл. 16 от Наредбата за административно обслужване, Решение №704 на Министерски съвет от 5 октомври 2018 г. се предприемат мерки за трансформация на модела на административното обслужване, на обобщената информация за мерките включени в Приложение №4 „Мерки за вписване на невписани услуги в Регистъра на услугите“, част втора „Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги.

1. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

2. Приемане на деца в I клас в държавните и в общинските училища

3. Приемане на ученици в V клас в профилираните гимназии

4. Приемане на ученици в V клас в неспециализирани училища

5. Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища

6. Приемане на ученици, завършили I гимназиален етап на средно образование

7. Издаване на диплома за средно образование

8. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ

9. Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗи

10. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен

11. Издаване на Удостоверение за професионално обучение и Свидетелство за ПК

12. Издаване на Удостоверения за валидиране на ПК по част от професия

13. Издаване на европейско приложение на свидетелство за ПК

14. Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование

15. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности

16. Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

17. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас I – VI в чужбина

18. Издаване на европейско приложение към диплома за средно образование