Професия: „Геодезист“, Специалност: „Геодезия“

 ІIІ-та степен на професионална квалификация.

Училищен учебен план за VIII в клас, 2 група за учебната 2023/2024 година

Училищен учебен план за Х в клас, 2 група за учебната 2023/2024 година

Училищен учебен план за ХI в клас, 2 група за учебната 2023/2024 година

С дейността на геодезиста започва изграждането на всеки строителен обект – жилищни и промишлени сгради, пътното строителство, водни съоръжения, в минното дело и реновирането на градската среда. Геодезистът работи със специализирана техника, като измерва, обработва резултатите от измерванията и трасира проектните данни. Изучавайки геодезия, фотограметрия и картография, геодезистите получават подготовка и по земеустройство и пътно строителство, което ги прави приложими в много области на националното стопанство. Завършилите тази специалност могат да се реализират в геодезически, проектански и строителни фирми, техническите служби към общините, Агенция по кадастър, в геологията и археологията и в навигацията. Освен заради романтиката, геодезисти участват в научни експедиции до нови неизследвани земи за съставяне на топографски карти. Придобитата ТРЕТА степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация, към което, по желание, може да се получи ЕВРОПЕЙСКО ПРИЛОЖЕНИЕ.

Завършилият тази специалност може да работи геодезически,картографски и строителни фирми, в техническите служби към общините, в Службата по геодезия, картография и кадастър.

Полученото образование дава възможност за работа като ръководители на фирми и отдели, за продължаване на обучението в колежи и ВУЗ.

Геодезията е една от най-древните науки, но се развива много динамично през последните няколко десетилетия. Използва се за изобразяване на повърхността на Земята, върху топографски, географски и пътни карти.

Геодезията намира приложение при проектирането, изграждането и експлоатацията на всички сгради, надземни и подземни съоръжения, при планирането и благоустрояването на населените места, при земеразделяне, при трасиране и изграждане на електро, газо и топлопроводи.

В процеса на обучението, учениците работят със съвременна електронна техника и софтуерни продукти.

Завършилите тази специалност придобиват ІІІ – та степен на професионална квалификация по професия „Геодезист”. Това им дава възможност да се реализират в геодезически, картографски и строителни фирми, в технческите служби към общините, в Агенцията по кадастър и други длъжности, които изискват тази професия.