Професия: „Строителен техник“, Специалност: „Транспортно строителство „

 ІIІ-та степен на професионална квалификация.

Училищен учебен план за IХ в клас, 2 група за учебната 2023/2024 година

1.Общо описание на специалността

По тази специалност се подготвят кадри, чиято дейност е свързана с проектирането, техническото ръководство, изпълнението на строителството и инвестирането на пътища, ж.п. линии и съоръжения.
Завършилият тази специалност ще може:
– да извършва проектиране на пътища и ж.п. линии;
– да изработва конструктивни проекти на инженерни съоръжения;
– да извършва геодезически измервания;
– да изпълнява специализирано или цялостно техническо ръководство при строителство на пътища, ж.п. линии и инженерни съоръжения;
– да изготвя сметна документация.

2.Вид на учебното заведение, срок и форма на обучение

  • вид на уч. заведение:професионална гимназия; 
  • срок на обучение: 5 години;
  • форма на обучение: дневна.

3.Реализация:

Завършилият тази специалност може да работи във фирми, извършващи строителство и ремонтни работи на пътища, ж.п. линии, инженерни съоръжения, технически и инвеститорски служби.

4.Възможности за израстване кариерата:
Полученото образование дава възможност за продължаване на обучението в колеж и ВУЗ