Наименование на инвестицията: ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ „ПРОФ. АРХ. СТEФАН СТЕФАНОВ“ С ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МОДЕРНО И ИНОВАТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Номер на договор за финансиране: BG-RRP-1.014-0024 / BG-RRP-1.014-0024-C01

Конкретен краен получател: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ „ПРОФ. АРХ. СТЕФАН СТЕФАНОВ“ – ГР. МОНТАНА

Обща стойност на инвестицията: 3 462 832.35 лв, от които безвъзмездно финансиране в размер на 3 462 832.35 лв.

Принос на финансирането: Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Механизма за възстановяване и устойчивост.

Период на изпълнение: 15.12.2023 г. – 31.05.2026 г.

Кратка информация за проекта:

В обхвата на проектното предложение се предвижда изграждане на център за високи постижения (ЦВП) на територията на Професионална гимназия по строителство, архитектура и компютърни науки „Проф. арх. Ст. Стефанов“, град Монтана за предоставяне на модерно и иновативно образование и обучение, което е пряко свързано и с политиката за повишаване на качеството и обхвата на образованието и обучението. Проектът поставя акцент върху придобиването на аналитични умения и развиване на креативна мисъл, увеличавайки способностите на учениците за своевременна адаптация към технологичната трансформация и произтичащите промени на пазара на труда, ускореното модернизиране и цифровизиране на образователните подходи, методи и практики.

Засилването на цифровите умения и фокусирането на професионалната гимназия върху активни мерки за повишаване на квалификацията и професионалните умения на бъдещата работна сила ще доведе до постигане на съответствие на придобитите умения с изискванията и приложимостта на пазара на труда, както и осигуряване на равни възможности за квалификация и професионално развитие.

С реализирането на проекта ще се постигне адаптиране на системата на образование и обучение към индустриалната трансформация и посрещане на редица социално-обществени предизвикателства. Промяната в модела за учене и придобиване на практически знания и умения ще съдейства за повишаване на качеството и приложимостта на образованието, за осъществяване на ценностно-ориентирано и продължаващо през целия живот образование.

Чрез създаването на модерна и високотехнологична материална база в ПГСАКН – Монтана, с оглед превръщането й в център за високи постижения в професионалното образование и обучение, ще се предостави възможност на всички заинтересовани лица за съвременно обучение в няколко професионални направления, отговарящо на променящите се изисквания на пазара на труда.

Предвидените дейности за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане, както и ремонт, реконструкция и основно обновяване на сградния фонд, заедно с въвеждането на енергоспестяващи мерки и изграждане на функционални помещения, работилници и др., ще допринесе за повишаване на качеството на образователната система и приложимостта на образованието за реализация на пазара на труда.

Цели на проекта

С реализиране на проектното предложение за изграждане на център за високи постижения в Професионална гимназия по строителство, архитектура и компютърни науки „Проф. арх. Ст. Стефанов“ (ПГСАКН), гр. Монтана за предоставяне на модерно и иновативно образование и обучение се цели:

  • Осигуряване на условия за качествено образование за всички заинтересовани лица;
  • Създаване на съвременна образователна среда;
  • Реализиране на инвестиции за обновяване на материалната база на образователната институция и  превръщането на ПГСАКН в подходяща среда за обучение и преквалификация;
  • Подобряване на образователните резултати и мотивацията за учене.

В рамките на проекта са заложени следните дейности:

Дейност 1: Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за изграждане на център за високи постижения в професионалното образование и обучение и въвеждане на мерки за енергийна ефективност;

Дейност 2: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на център за високи постижения в професионалното образование и обучение в ПГСАКН „проф. арх. Стефан Стефанов“

Очаквани резултати:

  • Осигуряване на модерна и високотехнологична материална база в ПГСАКН „проф. арх. Стефан Стефанов“;
  • Предоставяне на иновативно образование и обучение за професиите от направления 582 Строителство, 581Архитектура, урбанизъм и геодезия, 481 Компютърни науки и 213 Аудио-визуални изкуства и техники (професия 213060 Компютърен график и 213070 Графичен дизайнер), необходими на регионалния пазар на труда;
  • Въвеждане на принципа на работа „триъгълника на знанието“ и сътрудничество с университети, изследователски институции и бизнеса;
  • Осъществяване на методическа подкрепа на професионални гимназии, осигуряващи образование и обучение по сходни професии и специалности;
  • Реализиране на иновативни програми за обучение на учители от ПОО, формат „бизнесът преподава“;
  • Осъществяване на международно сътрудничество с други ЦВП в ПОО и техните мрежи.

Инж. Красимира Каменова

Ръководител проект

За повече информация относно проекта, моля изпратете Вашето запитване до:

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ „ПРОФ. АРХ. СТЕФАН СТЕФАНОВ“ – ГР. МОНТАНА Адрес: гр. Монтана, п.к. 3400, ул. „Панайот Хитов“ № 15А Email: info-1201022@edu.mon.bg