Проектът е финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
Основна цел: Повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка, и работодателите, за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.
Целеви групи по проекта : ученици от професионалната гимназия; учители по професионална подготовка в системата на средното професионално образование и обучение; наставници от организациите работодатели; представители на бизнеса и науката.

Професионална гимназия по строителство, архитектура и компютърни науки „Проф. арх. Стефан Стефанов“ – гр.Монтана участва в проекта с 115 ученика, разпределени в 8 групи с 8 наблюдаващи учителя и 24 наставника.

Ученици от 10,11 и 12 клас от специалностите: „Строителство и архитектура“ и „Системно програмиране“, под ръководството на наблюдаващите учители: инж. Милка Дакова, инж. Наташа Иванова, инж. Тихомир Петков, инж. Искра Трифонова, инж. Даниела Макавеева, арх. Галина Лазарова, Димитър Гоцак и Йонка Маркова, осъществяват практическо обучение във фирмите: „КА Мобил“ ООД, „Асист 2010“ ЕООД, „Електрон М“ ООД, „ВИК Строй“ ЕООД, „Полимона“ ООД, Екострой Консулт, Община Монтана, „Йон Компютърс“ ЕООД.

Повече информяция е налично на долупосочените линкове:

Ученически практики 2 (mon.bg)

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ Екос (mon.bg)

Със Заповед № РД 09-3126/12.10.2021 г. Професионална гимназия по строителство, архитектура и компютърни науки „Проф. арх. Ст. Стефанов“ е определена за едно от училищата, които да участват в техническото и финансовото изпълнение на проект „Ученически практики – 2“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

През учебната 2021-2022 г., общо 72 ученици участват в дейностите по проекта.

По дейност 1 – Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години, от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда участват 52 ученици от Х, ХІ и ХІІ клас от специалностите „Системно програмиране“ и „Строителство и архитектура“, 4 наблюдаващи учители и 11 наставници.

Дейността подкрепя практическото обучение на учениците чрез допълнителни практики в реална работна среда в рамките на 240 (астрономически) часа при изпълнение на задачи, възложени от обучаваща организация-работодател под ръководството на наставник, съгласно изготвена програма, съвместно с обучаващата организация работодател.

Учениците провеждат практическо обучение в реална работна среда в обучаващите организации – работодатели:

  • „ЕКОСТРОЙ КОНСУЛТ“ ЕООД
  • „ЕЛЕКТРОН – М“ ООД
  • „КА МОБИЛ“ ООД
  • „В и К СТРОЙ“ ЕОД

По дейност 2 – Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап участват 20 ученици от първи гимназиален етап.

Сформирани са 2 учебно-тренировъчни фирми (УТФ) с по 10 ученици от VІІІ и Х клас –  „Светлина“ и „Блясък“. Обхватът на практическите знания и умения във връзка с функционирането на учебно-тренировъчните фирми включва запознаване с нормативни документи, свързани със стартиране на собствен бизнес, попълване и изготвяне на документи, комуникация с други учебни предприятия, развитие на предприемачески умения, симулиране на производство и др.

Занятията по създаването и функционирането на УТФ се провеждат от представител на бизнеса и от старши учител от професионалната гимназия.