Професия: ”Програмист”, Специалност: „Системно програмиране“

 ІIІ-та степен на професионална квалификация. 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА VIII Б ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА IX Б ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА  X Б ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА XI Б ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА XII Б ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

           Бързото разпространение на компютърните технологии и широкото навлизане на софтуерните системи, водят до увеличаване на тяхната взаимозависимост и сложност. Системните програмисти са необходими, за да гарантират надеждността и сигурността на информационните системи. Те разработват системен или основен софтуер, методи и инструменти за моделиране, анализ и изграждане на софтуерни продукти, насочени към решаване на проблемите с конфигурирането, администрирането, производителността на ИТ системите. Системният програмист използва системи за предпечатна подготовка, графични редактори, средства за обработка на изображения и създава компютърни анимации. Отличната професионална подготовка на учениците им дава възможност да се реализират, у нас и в чужбина, като софтуерни специалисти във всички области на компютърната и софтуерна индустрия. Усвоените трайни знания и умения дават възможност за широка професионална реализация във всички звена и сфери на бизнеса, в които се използват компютърни техники и технологии. Завършилите тази специалност могат да работят като Internet дизайнери – Web дизайн, информационни системи базирани на Internet и др. Придобитата ТРЕТА степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация, към което, по желание, може да се получи ЕВРОПЕЙСКО ПРИЛОЖЕНИЕ.

Придобилите професионална квалификация по професията „Системен програмист” могат да продължат обучението си във висши училища; могат да завършат специализация в областта на информатиката; могат да придобият сертификати за заемане на специфични длъжности в софтуерните компании.

У нас и в чужбина като софтуерни специалисти във всички области на компютърната и софтуерна промишленост. Усвоените трайни знания и умения дават възможност за широка професионална реализация във всички звена и сфери на бизнеса, в които се използват компютърни техники и технологии. Завършилите тази специалност могат да работят като:

 • Програмисти – системни програмисти, приложни програмисти, програмисти в среда на Internet;
 • Администратори на локални мрежи, на Internet центрове, на информационни системи с бази от данни;
 • Управление и поддръжка информационните потоци и ресурси на предприятия – подбор, инсталация, настройка и поддръжка на необходимия софтуер на фирмата, обучение на персонала, организиране на събиране, обработка и съхраняване на фирмената информация и др.;
 • Internet дизайнери – Web дизайн, информационни системи базирани на Internet и др.;
 • Изпълняват алгоритми на различни езици за програмиране;
 • И зползват правилно електронно-измервателна апаратура;
 • Разчитат, създават и работят с документация – проекти, чертежи, скици, схеми и др.;
 • Спазват технологичната последователност при изпълнение на възложената работа;
 • Конфигурират компютърна система и мрежа и да спазват специфичната последователност при различни режими на инсталиране на операционни системи, системен, специален и приложен софтуер, както и да реализират връзка с Интернет в реални условия;
 • Умеят да контролират и управляват основните ресурси на компютърни системи, периферни устройства и мрежова среда;
 • Инсталират, конфигурират и администрират необходимия системен и приложен софтуер;
 • Създават програмни продукти, като използват процедурни и обектно ориентирани езици за програмиране;
 • Създават и поддържат база от данни и приложения за тях;
 • Създават WEB приложения и др.;
 • Анализират реалните условия и съобразно с тях да извършват необходимите трудови дейности;
 • Оценяват качеството на извършената работа по задание на клиента при спазени нормативни изисквания;