За участие в държавния план-прием в VIII клас учениците подават до Началника на Регионалното управление на образованието – Монтана следните документи

Заявление за участие в класиране с подредени желания;

Копие от медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

Дати и организация на НВО
График на дейностите

ГРАФИК  НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ И ВРЕМЕТО, ПРЕЗ КОЕТО УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ЩЕ ИЗВЪРШВА ДЕЙНОСТТА СИ

ДейностГрафик
Записва учениците, насочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. (ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства). До 04 юли 2023 г.
Получава списъци с приетите ученици за всяка специалност от професия в училището, както и за насочените от началника на РУО ученици, приети по чл. 60, ал. 1, от Наредба № 10 от 2016 г.До 12.07.2023 г. 
Извършва записването на приетите ученици на първи етап на класиране, като приема документите за записване, проверява наличието и редовността им и завежда в определена за целта тетрадка(прошнурована и прономерована, подписана от директора и подпечатана с печата на училището) подадените документи по пореден входяш номер и и ги отразява в ЕИСИП. Документи за  записване:заявление до директора с приложена Информация за записване – Приложение I;оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 от ЗПУО или на удостоверението за признато основно образование – за ученици от училища от чужди държави по чл. 55, ал. 2;оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващ лекар на ученика, че професията, в която е класиран не е противопозна за здравословното състояние на ученика;матирана снимка с размери 3/4 см.    13.07. 2023 – 15.07.2023 г.от 08,00 часа до 18,00 часа,без прекъсване
Връща документите на записалите се и отказали се по-късно ученици и ги отразява в ЕИСИП.13.07. 2023 – 15.07.2023 г.от 08,00 часа до 18,00 часа,
Приема заявленията на учениците за участие във второ класиране и ги регистрира в тетракта.13.07. 2023 – 15.07.2023 г.от 08,00 часа до 18,00 часа,
Изготвя и предава списъци на записаните ученици, както и на записаните по условията на чл. 60, ал. 2 от Наредба № 10 от 2016 г., и на броя на незаетите места след първи етап на записване. След 18,00 часа на 15.07.2023 г.
Получава списъци с приетите ученици на втория етап на класиране.До 20.07.2023 г.
Извършва записването на приетите ученици на втория етап на класиране, като приема документите за записване, проверява наличието и редовността им и завежда в определената за целта тетрадка подадените документи по пореден входящ номер и ги отразява в ЕИСИП.21.07. –  22.07.2023 г.от 08,00 часа до 18,00 часа,без прекъсване
Връща документите на записалите се и отказали се по-късно ученици и отразява в ЕИСИП.21.07. –  22.07.2023г.
Изготвя и предава списъци на записаните ученици, както и на записаните по условията на чл. 60, ал.2 от Наредба № 10 от 2016 г., и на броя на незаетите места след втория етап на записване.До 23.07.2023 г.
Получава списсъци с приетите ученици на третия етап на класиране.29.07.2023 г.
Извършва записването на  приетите ученици на третия етап на класиране, като приема документите за записване, проверява наличието и редовността им и завежда в определена за целта тетрадка подадените документи по пореден входящ номер и ги отразява в ЕИСИП.01.08 – 02.08.2023 г.от 08,00 часа до 18,00 часа,без прекъсване
Връща документите на записалите се и отказали се по-късно ученици и отразява в ЕИСИП.01.08 – 02.08.2023 г.
Изготвя и предава списъци на записаните ученици на третия етап на класиране и информация за свободните места.До 03.08.2023 г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване, който се изпълнява при наличие на свободни места след третия етап на класиране и записване

ДейностГрафик
Приема документите за класиране на учениците  за попълване на свободните места за първи етап на класиране:а/ Заявление за участие в класирането с подредени желания;б/ Оригиналите на документите:- оригинал на свидетелството за завършено основно образование;- служебна бележка за оценките от положените приемни изпити;- медицинско свидетелство, че специалността от професията за която кандидатства не е противопоказна за здравословното състояние на ученика.от 04.08.2022 г. до 05.08.2022 г., вкл.от 08.08.2022 г. до 09.08.2022 г., вкл.от 08,00 до 16,30 часа,без прекъсване
Класиране учениците по низходящ ред в зависимост от бала и реда на посочените желания:      а/ класирането се извършва по чл. 56, ал. 4 от Наредба № 10 от 2016 г. по низходящ ред в зависимост от бала  и реда на посочените желания.Балът за класиране се образува чрез удвояване на резултатите по български език и литература и по математика от националното външно оценяване плюс оценките по български език и литература и по математика от свидетелството за основно образование.     б/ всеки ученик се класира само по едно желание.     в/ Когато в класирането има ученици с равен бал и с броя им се надхвърля броя на максималния брой от 26 ученици, те се подреждат в нисходящ ред по сбора от оценките от балообразуващите  учебни предмети, превърнати по скала от точки в съответствие с ДОС за оценяване на резултатите  от обучението на учениците.    г/ Учениците с еднакви показатели и след подреждането по т. в/ се подреждат в низходящ ред по средноаритметичната оценка от учебните предмети, изучавани в 7. клас – български език и литература, чужд език, математика, история и цивилизация, география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците.10.08.2022 г.
Обявяване на списъците с класираните ученици на І етап на попълване на свободните местаДо 16,30 часа на 10.08.2022 г.
Записва приетите ученици на I-ви етап на попълване на свободните места.От 11.08.2022 г. до 12.08.2022 г. вкл. от 08,00 до 16,30 часа
Прием на документи за класиране на учениците на II-ри етап.От 15.08.2022 г. до 19.08.2022 г. вкл.от 08,00 до 16,30 часа
Класиране учениците от II-ри етап на подаване на документи и обявяване на списъците с приетите ученици.22.08.2022 г.
Записване на  приетите ученици от II-ри етап на попълване на свободните места и ги отразява в ЕИСИП.От 123.08.2022 г. до 26.08.2022 г. вкл.от 08,00 до 16,30 часа
Прием на документи за класиране на учениците на IIІ-ти етап.От 29.08.2022 г. до 02.09.2022 г. вкл.
Класиране учениците от IIІ-ти етап на подаване на документи и обявяване на списъците с приетите ученици.05.09.2022 г.
Записване на  приетите ученици от III-ти етап на класиране за попълване на свободните места и ги отразява в ЕИСИП.От 07.09.2022 г. до 08.09.2022 г. вкл.
Връща документите на записалите се и отказали се по-късно ученици.04.08.2022 г. – 10.09.2022 г.

Класираните ученици се записват в VIII клас, като подават следните документи:

  • Заявление за записване;
  • Оригинал на свидетелството за основно образование;
  • Оригинал на медицинското свидетелство.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

адрес: Монтана, ул. „Панайот Хитов“ №15А,

e-mail: pgsakn@abv.bg ,  www.pgsakn-montana.com

096/303-261